Τρέχων Άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle (τύπου Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle (τύπου Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.”.

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 771465ΙΧΦ-Ο7Δ

Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 04/04/2016 ημέρα Δευτέρα και έως τις 14:00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΓΓΕΕ, 1ος όροφος

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 05/04/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε..

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr