Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle (τύπου Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.».

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 771465ΙΧΦ-Ο7Δ

Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 04/04/2016 ημέρα Δευτέρα και έως τις 14:00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΓΓΕΕ, 1ος όροφος

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 05/04/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε..