ΠΔ 25/ 27.1.2015 (ΦΕΚ Α' 21/27.1.2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Απόφαση αριθμ. Υ9/30.1.2015 (ΦΕΚ Β' 207/30.1.2015) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Νικολάου Παππά

ΦΕΚ Β' 209/2.2.2015 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των Υπουργών Επικρατείας και καθορισμος αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γαβριήλ Σακελλαρίδη

ΦΕΚ 80/27.2.2015 Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

ΦΕΚ 103/5.3.2015 Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης

Σύμφωνα με το ά.28 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19.3.2015) καταργείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφέρονται οι Υπηρεσίες της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

ΦΕΚ Β' 546/6.4.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Π.Δ. 89/10.6.2014 (ΦΕΚ 134 Α' 10.6.2014) Διορισμός Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό

Π.Δ. 102/28.8.2014 (ΦΕΚ 169 Α' 28.8.2014) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής

ΦΕΚ 617/08.10.2014 Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης και διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης.

Π.Δ. 71/17.05.2012 (ΦΕΚ 124 Α'/17.05.2012) Διορισμός Υπουργού Επικρατείας

Π.Δ. 90/5.7.2012 (ΦΕΚ 144 Α'/5.7.2012) Διορισμοί Υπουργών και Υφυπουργών

Υ6/26.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ/26.7.2012) Διορισμός του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και διορισμός του Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ 144/2.8.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2255 Β'/3.8.2012) καθορίζονται οι σχέσεις και αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες των υπαγόμενων σε αυτόν υπηρεσιών της ΓΓΕΕ και της ΓΓΜΕ, ως εξής: Οι Διευθύνσεις α. Πληροφορικής (άρθρο 10 π.δ. 258/1993),β. Διοίκησης (άρθρο 11 π.δ. 258/1993),γ. Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 π.δ. 258/1993),και δ. Τεχνικής Υποστήριξης (άρθρο 13 π.δ. 258/1993)που εντάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 73/2011, θα ασκούν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί με τις ανωτέρω διατάξεις του π.δ. 258/1993, όπως ισχύουν, και για τα αντίστοιχα ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την υποστήριξη του έργου της και την εύρυθμη λειτουργία της.

Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145 Α' /17.06.2011) "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ α) του άρθρου 5 του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 65 Α' /27.06.2011) μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε συτές (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. αα π.δ. 96/2010) και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρ. έκτο παρ. 4 περίπτ. στ. του ν. 3839/2010).

Π.Δ 69/2011 Φ.Ε.Κ 168/03.08.2011 "Διορισμός Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό"

Με το Π.Δ 73/2011 (Φ.Ε.Κ 178 Α/11.08.2011) προκύπτει η μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας που υπάγονταν στον Πρωθυπουργό σε Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αντιστοίχως, η ανακατανομή των υπαγόμενων σε αυτές υπηρεσιών, η μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ.β' του άρθρου 2 του ιδίου Π.Δ μεταφέρονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης η εποτεία των κρατικών Μ.Μ.Ε και του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου.

Y364/22.08.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 275 ΥΟΔΔ/ 23.08.2011): Διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης

Π.Δ 115/02.12.2011 (ΦΕΚ 251 Α΄/02.12.2011): Διορισμός Υπουργού Επικρατείας

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα