Προϊστάμενος Τμήματος: Κωνσταντίνος Παππάς
Τηλ. 213-1318258

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η μελέτη των θεμάτων και ο καθορισμός των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης, η αξιολόγηση του έργου τους καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό προς ενημέρωση και επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ των Ελληνικών θέσεων και απόψεων.
β. Η εισήγηση ή διαμεσολάβηση προς τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας για την σύσταση, στελέχωση, κατάργηση, καθώς και για τα θέματα προσωπικού, προϋπολογισμού, μέριμνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού.
γ. Η μέριμνα για την ανασκευή μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων ή εκπομπών και γενικά πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ και του Τύπου.
δ. Η ενημέρωση και ο εφοδιασμός των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
ε. Η οργάνωση αποστολών στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση της αποστολής των Γενικών Γραμματειών.
στ. Ο χειρισμός άλλων ζητημάτων γενικής φύσεως αναγομένων στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών.
ζ. Η σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολούθηση του ομογενειακού τύπου και των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και η καλλιέργεια και η διατήρηση πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τους ομογενείς.
η. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών για διεθνή θέματα ή ειδικά θέματα, που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις και ενδιαφέρουν την Ελλάδα και η αξιοποίηση αυτών με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημόσιου τομέα.
θ. Η συγκέντρωση πληροφοριών, μέσω του ξένου τύπου, των διεθνών ΜΜΕ και των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, όπως και άλλων παρεμφερών πληροφοριακών κειμένων, που αναφέρονται σε Ευρωπαϊκά θέματα και έχουν άμεση σχέση με την Ελλάδα και η αξιοποίησή τους μέσω σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και των αρμοδίων κρατικών οργάνων για την προβολή των παραπάνω θεμάτων.
ι. Η παροχή στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό στοιχείων, πληροφοριών, οδηγιών και κατευθύνσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση του έργου που τους ανατίθεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
ια. Η επεξεργασία εισηγήσεων και αιτημάτων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό για δράσεις, διευκολύνσεις προς ξένα ΜΜΕ, παροχή στοιχείων προς ΜΜΕ, φορείς και ιδιώτες.
ιβ. Η υποστήριξη και προώθηση μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό δράσεων και εκδηλώσεων των φορέων εξωστρέφειας στο εξωτερικό και η συμμετοχή στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προωθητικών δράσεων, εκδηλώσεων κλπ. στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.
ιγ. Η επισκόπηση των ΜΜΕ χωρών, όπου δεν λειτουργούν Γραφεία τύπου και Επικοινωνίας και δεν υπηρετούν υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
ιδ. Ο διοικητικός έλεγχος των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, η επιθεώρηση για την διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας και της απόδοσής τους, όπως και η υποβολή εισηγήσεων για την πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
ιε. Η παρακολούθηση της επικοινωνίας και των σχέσεων των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και κάθε τρίτο.
ιστ. Η εισήγηση στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για θέματα προϋπολογισμού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, καθώς και για λοιπά θέματα οικονομικής τους διαχείρισης και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα