Προϊστάμενος Τμήματος: Αλεξία Καμπούρη
Τηλ. 213-1318400

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
β. Η τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
γ. Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο προγραμματισμός των αναγκών σε της Γενικής Γραμματείας ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
δ. Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου.
ε. Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων εργασίας ή Έργου, και ο ορισμός εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και φορέων.
στ. Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων.
ζ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
η. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
θ. Η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
ι. Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.
ια. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO.
ιβ. Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας καθώς και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
ιγ. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και με τις υπηρεσίες άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
ιδ. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας.
ιε. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) της Υπηρεσίας.
ιστ. Η παραλαβή και η διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
ιζ. Η επικύρωση εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
ιη. Η τήρησης του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
ιθ. Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη.
κ. Τα θέματα πρόσκτησης και κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων.
κα. Η καθαριότητα και η φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων.
κβ. Η μέριμνα λειτουργίας των τεχνικών υποδομών και του κτιριακού εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
κγ. Οι διαδικασίες μίσθωσης χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η χωροταξική κατανομή των προς στέγαση υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μίσθωσης. Οι αρμοδιότητες αυτές, κατά το μέρος που αφορά στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ασκούνται σε συνεργασία με τη Δ/νση Επικοινωνίας και Προβολής της Γενικής Γραμματείας.
κδ. Η διοικητική μέριμνα εφοδιασμού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τα μέσα διεξαγωγής του έργου τους, της διαφύλαξης και καλής χρήσης αυτών.
κε. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα