Προϊστάμενος Τμήματος: Ιωάννα Νάστου
Τηλ. 213-1318480

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών και των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
β. Η έκδοση των ετήσιων μητρώων τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών.
γ. Η ενημέρωση του φορολογικού αρχείου για την έκδοση των εκκαθαριστικών της εφορίας και η αντιπαραβολή των στοιχείων με τα μητρώα τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών.
δ. Η μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών.
ε. Η μηνιαία αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και αποστολή καταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα.
στ. Ο προσδιορισμός και η καταβολή του επιδόματος αλλοδαπής και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων των υπηρεσιών εξωτερικού.
ζ. Η κατάρτιση και αποστολή εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αποσταλούν τηλεγραφικά εμβάσματα και να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων που υπηρετούν στην αλλοδαπή.
η. Η κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
θ. Ο υπολογισμός και η έκδοση των διοικητικών πράξεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
ι. Η έκδοση αποφάσεων καταλογισμού σε βάρος υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας για λήψη πάσης φύσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών.
ια. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση ποσών επιδικασθέντων με δικαστικές αποφάσεις καθώς και αποζημιώσεων συνταξιοδότησης.
ιβ. Η έκδοση βεβαιώσεων για τον καθορισμό του ποσού εξόδων α΄ εγκατάστασης μετακινούμενων από, προς και μεταξύ Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού.
ιγ. Η χορήγηση βεβαιώσεων κατόπιν ελέγχου του αρχείου των μισθολογικών μητρώων της Υπηρεσίας.
ιδ. Η παροχή στοιχείων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Γενικής Γραμματείας σχετικών με τον προγραμματισμό προσλήψεων, αριθμό συνταξιοδοτήσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τακτικές αποδοχές και πρόσθετες παροχές των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
ιε. Η παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία νομοθεσίας, η επιμέλεια και ο έλεγχος της προσαρμογής της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων κ.λπ.) και η εισήγηση για αλλαγές, παρεμβάσεις.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα