Προϊστάμενος Τμήματος: Βασίλειος Τράνακας
Τηλ. 213-1318460, 8461

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η αναμόρφωση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του καθώς και η εγγραφή εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων.
β. Ο προγραμματισμός και η μέριμνα για κάθε δαπάνη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
γ. Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και ανάκλησης πιστώσεων και η υποβολή προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
δ. Η σύνταξη και υποβολή αιτημάτων μεταβολής πιστώσεων προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
ε. Η κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών.
στ. Η καταχώρηση όλων των μεταβολών του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του.
ζ. Η έκδοση των αποφάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών.
η. Η παρακολούθηση και τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό.
θ. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και το Μητρώο Δεσμεύσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η διαβίβασή τους προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).
ι. Η παρακολούθηση της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων της και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό και ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων.
ια. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος Προϋπολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών.
ιβ. Η παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων της, η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων, ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας αυτών.
ιγ. Ο έλεγχος της εγκυρότητας, ορθότητας και τήρησης των Προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων της.
ιδ. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών των εποπτευόμενων φορέων της και η διαβίβασή τους στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
ιε. Η υλοποίηση των διαδικασιών επιχορήγησης του εποπτευόμενου φορέα της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.
ιστ. Η σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
ιζ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα σχετικά με την εκτέλεση των Προϋπολογισμών και τον έλεγχο δαπανών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθώς και σχετικά με την εκτέλεση των Προϋπολογισμών και τον έλεγχο δαπανών και καταστάσεων των εποπτευόμενων φορέων.
ιη. Η παρακολούθηση των Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργείου Οικονομικών.
ιθ. Η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους.
κ. Η σύναψη Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των εποπτευόμενων του τμήματος φορέων, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
κα. Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ).
κβ. Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ.
κγ. Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς του σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
κδ. Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.
κε. Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της.
κστ. Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI.
κζ. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI.
κη. Η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους.
κθ. Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην Ε.Ε. Ειδικότερα:
i. Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν.
ii. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα