Προϊστάμενος Τμήματος: Ευάγγελος Βαλμάς
Τηλ. 213-1318384

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, στην εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ).
β. Η παρακολούθηση της οπτικοακουστικής νομοθεσίας στο εξωτερικό εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) καθώς και της σημαντικότερης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
γ. Η μέριμνα για την βέλτιστη εκπροσώπηση της χώρας σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, διαπραγματεύσεις κ.α. που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
δ. Η μέριμνα εξασφαλίσεως Ελληνικών συμφερόντων επί εργασιών διεθνών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και εφαρμογής αλλοδαπού και Κοινοτικού Δικαίου, η μεταφορά στην εσωτερική νομοθεσία Κοινοτικών και διεθνών νομικών κειμένων, η μέριμνα προσαρμογής και εναρμονίσεως της εσωτερικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και η επεξεργασία νομικών και διοικητικών κειμένων απαραίτητων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, σε οπτικοακουστικά θέματα.
ε. Η τήρηση στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 14, 16 και 17 του π.δ. 109/2010 και η υποβολή Εθνικών Εκθέσεων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την προώθηση και την προβολή των ευρωπαϊκών έργων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
στ. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί συχνοτήτων, η είσπραξη ετήσιου ανταλλάγματος για χρήση συχνοτήτων και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, καθώς και η έκδοση αποφάσεων διαμόρφωσης χαρτών συχνοτήτων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.
ζ. H τήρηση μητρώου πνευματικών δικαιωμάτων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη μετάδοση εκπομπών βάσει της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας.
η. Η τήρηση Αρχείου Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες αδειοδότησης.
θ. Ο καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος τηλεοπτικών σταθμών.
ι. Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών.
ια. Ο καθορισμός των όρων προβολής των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και των πολιτικών κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται και στο Ευρωκοινοβούλιο και μετέχουν στις εκλογές.
ιβ. Τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και της κρατικής στήριξης των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
ιγ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη συνδρομητική, ψηφιακή και δορυφορική τηλεόραση, καθώς και η χορήγηση κάθε σχετικής με τα ζητήματα αυτά βεβαίωσης.
ιδ. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέματα ιδιωτικών Πρακτορείων Ειδήσεων στο εσωτερικό.
ιε. Τα κάθε είδους ζητήματα διεθνών Πρακτορείων ειδήσεων.
ιστ. Η παρακολούθηση των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ερευνητικών ή άλλων συναφών προγραμμάτων και η οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής σε αυτά της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ή των εποπτευομένων από αυτήν νομικών προσώπων.
ιζ. Η, μετά κρίση των σχετικών αιτήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, χορήγηση αδειών, όπου αυτές προβλέπονται από το νόμο, για λήψη σκηνών ταινιών, εκτύπωση σε οποιοδήποτε φορέα εικόνων, ακροαμάτων κ.λπ.
ιη. Η παροχή διοικητικών και τεχνικών διευκολύνσεων σε ελληνικά και ξένα τηλεοπτικά, κινηματογραφικά κλπ συνεργεία για τη λήψη σκηνών ντοκιμαντέρ ειδησεογραφικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα ή χαρακτήρα προβολής ελληνικού ενδιαφέροντος ή ταινιών γενικά.
ιθ. Η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη χορήγηση άδειας λήψης σκηνών σε παραμεθόριες περιοχές.
κ. Η συμμετοχή σε όργανα – επιτροπές που αφορούν στην προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου, η διοργάνωση εκδηλώσεων, φεστιβάλ στο εξωτερικό, φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως δε στο ρόλο που τα σύγχρονα μέσα έχουν στην προβολή της χώρας και του πολιτισμού της.
κα. Η διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.
κβ. Η παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.
κγ. Η οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (European Audiovisual Observatory) και η παρακολούθηση των κοινοτικών και διεθνών ερευνητικών ή άλλων συναφών προγραμμάτων.
κδ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα οπτικοακουστικής νομοθεσίας, πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, όπως για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στους νέους και στην επικοινωνία.
κε. Η έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας καθώς και στην επιμόρφωση και την πληροφόρηση στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.
κστ. Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
κζ. Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς.
κη. Η υποβολή προτάσεων για την συγγραφή ή την ανάθεση συγγραφής σε ειδικούς επιστήμονες εγχειριδίων και μελετών, καθώς και για την έκδοση βιβλίων και ερευνητικών εντύπων στα πλαίσια προώθησης των σκοπών του Τμήματος.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα