Προϊστάμενος Τμήματος: Πάνος Σαμούρης
Τηλ. 213-1318354

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τύπου και λοιπών εντύπων μαζικής ενημέρωσης.
β. Η τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και η σύνταξη επετηρίδας του Ελληνικού Τύπου.
γ. Η παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης γενικά προς τις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα τα οποία πληρούν τις προς τούτο οικείες προϋποθέσεις, καθώς και η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
δ. Η επιχορήγηση ταχυδρομικής διακίνησης των εντύπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
ε. Η επικουρική συνδρομή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για ζητήματα που διέπουν το καθεστώς δημοσίευσης στον οικονομικό τύπο σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις.
στ. Ο καθορισμός ημερησίων οικονομικών εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε και προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε – Υποβολή Πρότασης στον Υπουργό Ανάπτυξης.
ζ. Ο καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις κρατικών δημοσιεύσεων κατόπιν ελέγχου των νομίμων προϋποθέσεων.
η. Η εισήγηση επί των προσφυγών εκδοτών κατά της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται για τις δημοσιεύσεις του δημοσίου τομέα.
θ. Ο έλεγχος ύλης των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας κυκλοφορίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ι. Η συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου τοπικών και περιφερειακών εφημερίδων.
ια. Η μελέτη των θεμάτων, που αφορούν στις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα του τύπου, η διατύπωση εισηγήσεων επί των σχετικών ζητημάτων και τήρηση σχετικού ενημερωτικού αρχείου.
ιβ. Τα κάθε είδους ζητήματα διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών.

ιγ. Η παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον τομέα του τύπου, όπου προβλέπεται από το νόμο, για την άσκηση του έργου τους, όπως η θεώρηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και η χορήγηση βεβαίωσης στους φωτορεπόρτερ και φωτοειδησεογράφους μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, προκειμένου να την προσκομίσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα.
ιδ. Η εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του τύπου γενικώς, καθώς και η παρακολούθηση της ομαλής διακίνησής του.
ιε. Η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματικές οργανώσεις τύπου και σε έντυπα.
ιστ. Η υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων δημοσιογράφων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
ιζ. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων τους, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των φορέων και των υπεύθυνων έργου/επικοινωνίας καθώς και η επικαιροποίησή του.
ιη. Η σύνταξη και διεκπεραίωση υπουργικών αποφάσεων εγγραφής επιχειρήσεων στο Μητρώο Επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς (άρθρο 11 του ν. 2328/1995).
ιθ. Ο έλεγχος νομιμότητας των ετήσιων διαφημιστικών προγραμμάτων των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και των ποσοστών κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης στα ΜΜΕ (άρθρο 9 του ν. 2328/1995, άρθρο 4 του π.δ. 261/1997).
κ. Η σύνταξη και διεκπεραίωση υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής για έκαστο εκ των ανωτέρω φορέων.
κα. Ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υλοποιούν πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής άνω των 10.000,00€ ανά έτος (άρθρο 4 του Π.Δ. 261/1997, Π.Δ. 60/1997) ως προς την τήρηση της κατανομής στα ΜΜΕ (40% στα έντυπα, 10% στο ραδιόφωνο και 30% στα περιφερειακά ΜΜΕ). Σύνταξη έγγραφων παρατηρήσεων προς αυτούς τους φορείς σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης απολογισμού ή μη τήρησης της κατανομής στα ΜΜΕ.
κβ. Η κατάρτιση αναλυτικού πίνακα των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω φορέων και υποβολή του στην προϊστάμενη πολιτική ηγεσία
κγ. Η χορήγηση κωδικών σε δημόσιους φορείς και η διαχείριση των ανωτέρω αιτήσεων έγκρισης των διαφημιστικών προγραμμάτων και των απολογιστικών καταστάσεων ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα των Γενικών Γραμματειών με τον τίτλο e-Πασιθέα.
κδ. Η τήρηση, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 6 του ν. 3166/2003, των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων δαπανών (διαφημιστικές καταχωρίσεις ή μεταδόσεις) σε ΜΜΕ εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών, που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς/έχουν αναλάβει κρατική διαφήμιση, σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία της δαπάνης αυτής.
κε. Η διαχείριση της ηλεκτρονικής υποβολής των απολογιστικών στοιχείων δημόσιων φορέων που διενήργησαν δημοσκόπηση (σχετικά με τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν για λογαριασμό τους τη διενέργεια δημοσκόπησης, το θέμα της δημοσκόπησης και το ύψος της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3603/2007) και η αποστολή καταστάσεων με τα ανωτέρω στοιχεία στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στο τέλος κάθε έτους.
κστ. Η λειτουργία και ο χειρισμός του συστήματος e-Πασιθέα.
κζ. Η στήριξη και λειτουργία θεσμών και διαμόρφωση Κωδίκων Δεοντολογίας στους τομείς της επικοινωνίας και ενημέρωσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα