Προϊστάμενος Τμήματος: Βλάσιος Δουμπιώτης
Τηλ. 2131318526

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Ο έλεγχος της πληρότητας και αποδοτικότητας του λογισμικού και του υλικού των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Διαχείριση, παραμετροποίηση, παρακολούθηση και του λογισμικού των διαφόρων εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
β. Η συγκέντρωση και ανάλυση απαιτήσεων για την αναβάθμιση / επέκταση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία νέων συστημάτων. Υποστήριξη της υπηρεσίας στην κατάρτιση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των νέων συστημάτων.
γ. Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου συμβάσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
δ. Η υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της υπηρεσίας.
ε. Η εγκατάσταση των εφαρμογών πληροφορικής στους υπολογιστές των τελικών χρηστών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
στ. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και συνθηκών πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των επιχειρησιακών αναγκών. Απονομή κωδικών και δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των εφαρμογών.
ζ. Ο προγραμματισμός των δράσεων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η μέριμνα κάθε άλλου ζητήματος σχετικού με την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. η. Η παροχή συμβουλών προς την υπηρεσία ή και σε εποπτευόμενους φορείς της σε θέματα νέων μέσων επικοινωνιών και των εφαρμογών τους στα ΜΜΕ καθώς και σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
θ. Η εισήγηση προς το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για την απλούστευση των διαφόρων διοικητικών διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την περαιτέρω χρήση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων.
ι. Η καταγραφή και αναγγελία βλαβών μηχανογραφικού, δικτυακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής.
ια. Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του υπολογιστικού κέντρου (Data Center) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
ιβ. Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του υπολογιστικού εξοπλισμού.
ιγ. Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
ιδ. Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών και ραδιοτηλεοπτικών υποδομών και μέσων (κύκλωμα τηλεόρασης, εξοπλισμός βίντεο, δορυφορικά, εξοπλισμός συνεδριακών κέντρων, εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.).
ιε. Η διαχείριση του συστήματος επιτήρησης δικτύου (NMS) και των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (servers) της υπηρεσίας για πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών.
ιστ. Η μελέτη και εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών τηλεπικοινωνιών για τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.
ιζ. Η συντήρηση, λειτουργία, παραμετροποίηση και αποκατάσταση ανωμαλιών υποδομών και εφαρμογών δικτύου «Σύζευξις» και κάθε παρεμφερούς με αυτό εφαρμογής.
ιη. Η διαχείριση, παραμετροποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος της καλής και ασφαλούς λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
ιθ. Οι διαδικασίες και παρακολούθηση εγκαταστάσεων υποδομών πληροφορικής.
κ. Η μέριμνα για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριακών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθώς και για την ασφάλεια των εφαρμογών στο διαδίκτυο.
κα. Η μέριμνα για τη τήρηση των κανόνων και διαδικασιών αποθήκευσης και ύπαρξης αντιγράφων ασφαλείας ευαίσθητων δεδομένων.
κβ. Η διαχείριση, παραμετροποίηση και εφαρμογή πολιτικών και εργαλείων ηλεκτρονικής ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης χρηστών.
κγ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις απορρήτου και εμπιστευτικότητας.
κδ. Η διαχείριση της υποδομής που απαιτείται για την εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών.
κε. Η στα πλαίσια του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας συγκέντρωση, διαλογή, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διοχέτευση πληροφοριών σε τράπεζες πληροφοριών.
κστ. Η τεκμηρίωση, η αρχειοθέτηση, η αξιοποίηση και η μέριμνα για την ψηφιοποίηση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού που διαθέτουν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και η μέριμνα για τη διάχυσή τους προς τη δημόσια διοίκηση και το κοινό μέσω διαδικτύου.
κζ. Η συνεχής επαύξηση και εμπλουτισμός του αρχειακού υλικού της Υπηρεσίας, με κάθε μορφής εκδόσεις, έντυπα και λοιπά καθώς και η διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας και λοιπών εντύπων.
κη. Η εν γένει επιμέλεια των εκδόσεων, η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης σε σύγχρονα βιβλιοθηκονομία πρότυπα λειτουργίας.
κθ. Η διαχείριση και συντήρηση των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα