• Η αποστολή +

  Τα Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας της Ελλάδας στο εξωτερικό συνιστούν σημαντικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα, τα ξένα ΜΜΕ και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Λειτουργούν στις έδρες των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό και εκτελούν τα καθήκοντα τους σε άμεση συνεργασία με αυτές.

  Δείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

 • Τα καθήκοντα +

  Η λειτουργία των Γραφείων διέπεται από το νόμο 4339/2015. Τα καθήκοντα τους εξειδικεύονται ως ακολούθως:


  Προς κοινή γνώμη & Μ.Μ.Ε. εξωτερικού


  DRASEIS ABROADΤα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδια για:


  α) Την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στην περιφέρεια της έδρας τους και την ενημέρωση της κοινής
  γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις
  στην ελληνική επικράτεια μεταξύ άλλων μέσω της αρθρογραφίας των στελεχών των Γραφείων σε έντυπα μέ
  σα μαζικής ενημέρωσης και της συμμετοχής τους σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

  β) Την προβολή των θέσεων της Ελλάδας σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.

  γ) Την επικοινωνία της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς
  και την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης
  στην περιφέρεια της έδρας τους.

  δ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με τους εκπροσώπους του Τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής
  ενημέρωσης της περιφέρειας της έδρας τους.

  ε) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ιδρύματα, ινστιτούτα και οργανισμούς τύπου, ενημέρωσης και επικοινωνίας στην περιφέρεια της έδρας τους.

  στ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με εκπροσώπους και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων στην περιφέρεια της έδρας τους.

  ζ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με δεξαμενές σκέψης (think tanks, καθώς και λοιπούς εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και ερευνητικούς φορείς στην περιφέρεια της έδρας τους.

  η) Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημοσιογραφικών συναντήσεων, επιστημονικών συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια της έδρας τους.

  θ) Τη σύνταξη και αποστολή ανασκευαστικών επιστολών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.

  ι) Τη συνεργασία με τις ομογενειακές οργανώσεις και τα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.

  ια) Την υποστήριξη των ελληνικών δημοσιογραφικών αποστολών κατά τις επισκέψεις στην περιφέρεια της έδρας τους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των αρχηγών και βουλευτών των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και τη διευκόλυνση των επαφών των επισκεπτών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιδίως μέσω της οργάνωσης κέντρων και συνεντεύξεων Τύπου.

  ιβ) Τη διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήματος, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

   


  Προς Κεντρική Υπηρεσία & Διπλωματική Αποστολή


  DRASEIS ABROAD3α) Την ενημέρωση της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για κάθε ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τον αντίκτυπο της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινή γνώμη της περιφέρειας της έδρας τους.

  β) Την ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τις σημαντικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην περιφέρεια της έδρας τους.

  γ) Τη σύνταξη εκθέσεων, αναλύσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων και επισκοπήσεων τύπου.

   

 • Γεωγραφική διασπορά +

  DRASEIS ABROAD2Η Ελλάδα εκπροσωπείται μέσω των ΓΤΕ σε 22 χώρες και 25 πόλεις. Η διασπορά των Γραφείων καλύπτει και τις πέντε ηπείρους, με επίκεντρο την Ευρώπη. Τα Γραφεία στεγάζονται ως επί το πλείστον εντός των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και σε λίγες περιπτώσεις σε αυτόνομο κτήριο.

  Οι χώρες στις οποίες υπάρχει εκπροσώπηση από πλευράς Γενικής Γραμματείας είναι: Αίγυπτος, Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία (Παρίσι & Στρασβούργο), Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ (Ουάσιγκτον & Νέα Υόρκη), Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Λουξεμβούργο, ΠΓΔΜ, Πορτογαλία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία (Άγκυρα & Κωνσταντινούπολη).

 • Συντονισμός & Στελέχωση +

  BRUSSELSΤα Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας λαμβάνουν κατευθύνσεις από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας & Προβολής της Γενικής Γραμματείας και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της οικείας Διεύθυνσης προκειμένου να προάγεται το έργο της εξυπηρέτησης Ελλήνων και αλλοδαπών εκπροσώπων ΜΜΕ, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων.


  Η στελέχωση τους γίνεται από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας και επιτόπιο προσωπικό, επιφορτισμένο με καθήκοντα μεταφραστή, σε χώρες με μη διαδεδομένη γλώσσα. 


  Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας διακρίνονται σε Α’, Β' και Γ' Τάξη, ανάλογα με τη βαρύτητα των διμερών σχέσεων της αλλοδαπής χώρας με την Ελλάδα. Προς το παρόν δεν λειτουργεί κανένα Γραφείο Γ’ Τάξης. Όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας σε έδρες ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών, μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού να αποσπώνται ως Σύμβουλοι ή Γραμματείς Επικοινωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και για δυο (2) έως τέσσερα (4) έτη υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.


  Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη στελέχωση.

 • Δραστηριότητα +

  Η δραστηριότητα των ΓΤΕ καταγράφεται μέσω μηνιαίων εκθέσεων που αποστέλλουν τα Γραφεία προς την κεντρική Υπηρεσία. Το πεδίο δράσης των Γραφείων μπορεί να εξειδικευτεί στα κάτωθι:

  1. επαφές & επικοινωνία με ΜΜΕ της χώρας αρμοδιότητας & ανταποκριτές ελληνικών ΜΜΕDRASEIS ABROAD7
  2. επαφές & ενημέρωση με φορείς πλην ΜΜΕ διαμορφωτές γνώμης, κοινό, ακαδημαϊκή κοινότητα, ομογένεια, δεξαμενές σκέψεις κτλ.
  3. επαφές & ενημέρωση κέντρων λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα (παραγωγή ενημερωτικών υπομνημάτων)
  4. αποδελτίωση ειδησεογραφίας στη χώρα αρμοδιότητας
  5. ενημέρωση ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης αρμοδιότητας/ αποστολή newsletter
  6. παραγωγή υλικού τεκμηρίωσης για την Ελλάδα και εξασφάλιση προβολής και δημοσίευσης
  7. επιμέλεια ειδικών εκδόσεων-λευκωμάτων
  8. ανταπόκριση σε αιτήματα που δέχεται το Γραφείο από το ευρύ κοινό DRASEIS ABROAD5
  9. διοργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων
  10. άσκηση καθηκόντων εθιμοτυπίας
  11. συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων για σύσφιξη σχέσεων
  12. μέριμνα για προβολή Ελλήνων αξιωματούχων κατά την επίσκεψη τους στο εξωτερικό (π.χ. συνέντευξη τύπου & εξασφάλιση δημοσίευσης συνέντευξης σε ΜΜΕ χώρου αρμοδιότητας)
  13. μέριμνα για συνεργασία και προβολή του έργου της Πρεσβείας/Προξενείου στο χώρο αρμοδιότητας.
  14. μέριμνα για την επικοινωνία της χώρας με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ) & ελληνικούς φορείς που εδρεύουν στη χώρα αρμοδιότητας (π.χ. Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού)
 • 1

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

 1. Διαφάνεια
 2. Βιβλιοθήκη
 3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

 • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
 • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
 • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
 • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα