1. Διαδίκτυο
  2. Οπτικοακουστικά Μέσα
  3. Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα

Στη ψηφιακή εποχή, το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με το διαδίκτυο υπήρξε έντονο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ληφθεί, μεταξύ άλλων, οι κάτωθι νομοθετικές πρωτοβουλίες

Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες («Οδηγία E-privacy»).

Οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

Οδηγία 2009/136/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Οδηγία 2009/140/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος κατέστη δεσμευτικός με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας (Δεκέμβριος 2009) προβλέπει στο άρθρο 8 την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Ομοίως, περιέχεται ανάλογη διάταξη και στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (link) καθώς και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. επίσης και τον Κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.)

Η ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ελήφθη για πρώτη φορά με την υιοθέτηση της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων.

Επειδή η Οδηγία 89/552/ΕΟΚ τροποποιήθηκε επανειλημμένα και σε σημαντικό βαθμό, κρίθηκε σκόπιμη η κωδικοποίησή της και η υιοθέτηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

Συνεπώς, η ισχύουσα σήμερα Οδηγία είναι η Οδηγία 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (link).

Η Οδηγία αυτή για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/ ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (link).

Δημόσια Ραδιοτηλεόραση : Αρχικά, ο πρώτος νόμος για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα αφορούσε την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Με τον Ν. 1730/1987 « Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» ιδρύεται η ΕΡΤ-Α.Ε. Το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση αποτελεί ο Ν. 4324/2015 «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.» (link), ο οποίος τροποποίησε τον νόμο Ν. 4173/2013.

Ιδιωτική τηλεόραση : Το νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική τηλεόραση διαμορφώθηκε ως προς τα βασικά νομοθετήματα ως εξής:


• Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών», στον οποίο προβλέπονταν οι άδειες ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.


• Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», ο οποίος αναδιαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ο νόμος 2328/1995 τροποποιήθηκε εν συνεχεία με τον Ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».


• Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών», με τον οποίο καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.


• Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», ο οποίος θέτει σε ισχύ ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική τηλεόραση και εισάγει ρυθμίσεις για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και τη μετάβαση στη ψηφιακή τηλεόραση.


• Π.Δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ(ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/ ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.»

Ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί : Αντίστοιχα, το νομοθετικό πλαίσιο για τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ως προς τα βασικά νομοθετήματα διαμορφώθηκε ως εξής:


• Ν. 1730/1987 « Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)»


• Π.Δ. 25/1988 «Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των σχετικών αδειών, γενικές αρχές λειτουργίας των σταθμών αυτών και η τεχνική και λοιπή εποπτεία και έλεγχος τους».


• Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με την τοπική ραδιοφωνία (φύση, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών). Ο νόμος 2328/1995 τροποποιήθηκε εν συνεχεία με τον Ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».


• Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και ρυθμίσεις σχετικά με το ψηφιακό ραδιόφωνο. Σημειώνεται ότι ο Ν. 3592/2007 έχει τροποποιηθεί από περισσότερους νόμους, με τελευταία τροποποίηση τον Ν. 4279/2014.

Αναζήτηση ραδιοτηλεοπτικών μέσων

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα